Meniu Închide

Euxin Mathhttps://euxinmath.wordpress.com/2016/01/18/


Regulamentul concursului
„EUXIN – MATH”
Ediţia a IV-a
2016 – 2017
 Concursul este structurat pe o secţiune: Concurs de matematică
 La concurs participă elevii claselor a II-a, a III-a, a IV-a din judeţul Constanţa
 Prezentare: ,, Euxin – Math ” – concurs de matematică – probă scrisă
 Concursul de specialitate pe disciplină se desfăşoară numai cu participarea directă a
elevilor pentru fiecare nivel de studiu (clasele a II-a, a III-a, a IV-a).
 Participarea elevilor
 Etapa pe şcoală – participă elevi pentru fiecare nivel de studiu
 Etapa pe cerc pedagogic – participă elevii, pentru fiecare nivel de
studiu, care au obţinut minim 90 puncte la etapa anterioară din
fiecare școală, număr de clase pe nivel înmulțit cu 5 (exemplu: o școală
cu 4 clase pe nivel trimite primii 20 de elevi în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute din totalul participanților pe nivel da clasă).
 Etapa judeţeană – participă elevii, pentru fiecare nivel de studiu, care
au obţinut minim 90 puncte la etapa anterioară
 Timpul de desfăşurare a probei scrise este de 2 ore (120 minute)
 Comisia pe şcoală de organizare şi evaluare va fi formată din:
 Preşedinte – profesorul coordonator de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ
 Membri:
 profesori care elaborează subiectele și baremele
 profesori asistenţi (în funcţie de numărul de elevi participanţi)
 profesori evaluatori stabiliţi la nivelul şcolii, în funcţie de numărul de elevi
participanţi
 Comisia pe cerc pedagogic de organizare şi evaluare va fi formată din:
 Preşedinte –doar responsabil centru metodic
 Membri:
 profesori asistenţi (în funcţie de numărul de elevi participanţi)
 profesori evaluatori câte 2 cadre didactice pentru fiecare nivel de studiu (în
funcţie de numărul de elevi participanţi)
 Comisia judeţeană de organizare şi evaluare va fi formată din:
 Preşedinte: inspector şcolar de specialitate sau profesori metodist desemnaţi
 Membri:
3
 Comisia de organizare – profesori metodişti sau membri în Consiliul
consultativ al profesorilor pentru învăţământul primar, directorii unităţilor de
învăţământ în care se desfăşoară competiţia
 Comisia de evaluare – câte 2 profesori evaluatori/an de studiu pentru max. 30
de lucrări, cu condiţia să nu aibă elevi participanţi la nivelul de studiu la care
corectează
 Pentru Etapa pe cerc pedagogic, respectiv, Etapa județeană, subiectele și
baremele vor fi elaborate de către cadre didactice care nu predau în acest an
școlar la clasa pentru care elaborează subiecte.
 Perioada de desfăşurare:
Etapa locală – ianuarie 2017, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ implicate;
Etapa pe cerc pedagogic–11 martie 2017, în unităţile de învăţământ desemnate la nivelul
fiecărui centru metodic din judeţ;
Etapa judeţeană – 13 mai 2017, în unităţile de învăţământ desemnate la nivelul judeţului.
 Realizarea şi evaluarea subiectelor.
Pentru etapa pe şcoală subiectele și baremele vor fi formulate de comisiile din școală, iar
pentru etapele pe cerc şi cea judeţeană, subiectele și baremele vor fi întocmite de comisia
judeţeană de organizare şi evaluare a concursului.
Etapa pe şcoală – lucrările scrise ale candidaţilor vor fi evaluate la nivelul şcolii.
Etapa pe cerc pedagogic – lucrările scrise ale candidaţilor vor fi evaluate de comisia de
organizare şi desfăşurarea a concursuluidin cercul pedagogic
Etapa judeţeană – lucrările scrise ale candidaţilor vor fi evaluate de comisia judeţeană de
organizare şi evaluare de la nivelul judeţului.
Nu se admite înlocuirea elevilor care nu pot participa din diferite motive.
Nu se acceptă fotografierea lucrărilor de concurs.
Elevii nu au voie cu telefoanele deschise în timpul concursului.
 Contestaţiile
La toate etapele concursului rezolvarea contestaţiilor se va face de către comisia numită
prin decizie, prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate.
Se contestă doar lucrarea proprie.
Nu se acceptă vizualizarea lucrărilor de către alte persoane decât evaluatorii.
Rezultatele fiecărei etape se trimit către comisia de organizare după rezolvarea
contestațiilor, în aceeași zi, până la ora 18:00.
 Premierea
La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Modul de acordare a premiilor este reglementat de Art.54 al Metodologiei cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Concursul judeţean de matematică „Euxin – Math” este gratuit.
 Responsabilităţile cadrului didactic:
 Fiecare cadru didactic îndrumător al elevilor participanţi la concurs
(indiferent de etapă) are responsabilitatea de a sprijini buna organizare a
concursului prin participarea ca asistent/evaluator.
4
 Fiecare cadru didactic îndrumător are obligaţia de a informa corect
copilul cu privire la calificarea în etapa superioară. NU se admit înlocuiri
ulterioare ale elevilor calificaţi şi modificări de liste.
 Promovarea unei etape conduce la calificarea într-o altă etapă imediat
superioară.
 Cadrul didactic îndrumător își asumă responsabilitatea față de părinți,
elevi, în cazul nerespectării termenelor de înscriere a elevilor, în cazul
comunicării inexacte a datelor privind locația, ora …alte aspecte
privind desfășurarea concursului.
 Programa de concurs / etapa I – pe şcoală – ianuarie 2017
 Clasa a II a
Conţinuturile învăţării
 Numere naturale de la 0 la 1000: recunoaştere, formare, scriere, citire, comparare,
ordonare; estimare. Numere pare şi impare
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale, fără şi cu trecere peste ordin, în concentrul 0 –
1000;
 Terminologie specifică: termen, sumă, cu atât mai mult, cu atât mai puţin;
 Aflarea unui termen necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?+a = b sau a + ? = b, unde
a şi b sunt numere în concentrul 0 – 100.
 Înmulţirea numerelor naturale 0 – 100 prin adunare repetată
 Tabla înmulţirii
 Probleme care se rezolvă printr-o operaţie, două sau mai multe operaţii de adunare,
scădere, înmulţire
 Clasa a III a
Conţinuturile învăţării
 Numere naturale de la 0 la 10 000 (formare, citire, scriere, comparare, ordonare,
aproximare)
 Scrierea cu cifre romane (I – L)
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără şi cu trecere peste ordin
 Aflareatermenuluinecunoscut
 Înmulţirea numerelor naturale când factorii au cel mult două cifre
 Proprietăţile înmulţirii
 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de adunare, scădere, înmulţire
 Clasa a IV a
Conţinuturile învăţării
 Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
5
 Scrierea numerelor cu cifre romane
 Operaţii cu numere natural:

 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
 • Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
 • Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
   Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
   Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite
   Programa de concurs / etapa a II a – pe cerc pedagogic – 11 martie 2017
   Clasa a II a
  Conţinuturile învăţării
   Înmulţirea numerelor naturale 0 – 1 000 prin adunare repetată
   Proprietăţile înmulţirii
   Tabla împărţirii
   Legătura dintre înmulţire şi împărţire; proba înmulţirii şi proba împărţirii
   Aflarea termenului necunoscut
   Probleme care se rezolvă printr-o operaţie, două sau mai multe operaţii de adunare,
  scădere, înmulţire, împărţire
   Clasa a III a
  Conţinuturile învăţării
   Tabla împărţirii
   Aflarea termenului necunoscut
   Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
   Probleme care se rezolvă cu metoda grafică
   Suma şi diferenţă. Sumă şi raport. Diferenţă şi raport
   Fracţii
   Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de adunare, scădere,
  înmulţire, împărţire
   Clasa a IV a
  Conţinuturile învăţării
   Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
   Operaţii cu numere naturale
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
 • Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
 • Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
   Fracţii
  6
   Programa de concurs / etapa a III-a – judeţeană – 13 mai 2017
   Clasa a II a
  Conţinuturile învăţării
  Cele din etapa anterioară la care se adaugă:
   Fracţii
   Figuri geometrice
   Corpuri geometrice
   Unităţi de măsură pentru lungime
   Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii ( adunare, scădere, înmulţire,
  împărţire)
   Clasa a III a
  Conţinuturile învăţării
  Cele din etapa anterioară la care se adaugă:
   Figuri geometrice
   Corpuri geometrice
   Unităţi de măsură pentru lungime şi capacitate. Multipliişisubmultiplii.
   Probleme cu celepatruoperaţii (adunare, scădere, înmulţire, împărţire)
   Clasa a IV a
  Conţinuturile învăţării
  Cele din etapa anterioară la care se adaugă:
   Fracţii
   Elemente intuitive de geometrie
   Măsurare şi măsuri
   Probleme cu cele patru operaţii (adunare, scădere, înmulţire, împărţire)
  Notă: Toate conţinuturile din programele şcolare ale claselor anterioare sunt incluse în programa curentă.