Meniu Închide

Concursurile Comper

Regulament Concurs Comper 2022-2023


https://www.concursurilecomper.ro 2021 – 2022REGULAMENTUL
CONCURSULUI ŞCOLAR NAŢIONAL
DE COMPETENŢĂ ȘI PERFORMANŢĂ – COMPER
Secţiunile: Comunicare în limba română și Matematică
(cel mai mare concurs școlar fără taxe de participare)
Ediţia 2019‐2020
SUMAR INTERACTIV
(Clic pe capitol/subcapitol)
A. GENERALITĂŢI

 1. DATE STATISTICE
 2. SCOPUL
 3. PARTICIPANŢI
 4. MODALITĂŢI
 5. ORGANIZATORI
 6. PARTENERI
  B. CONCURSURILE PENTRU ELEVI, CLASELE 0-VIII
 7. LOCUL DE DESFĂŞURARE
 8. DATELE DE DESFĂŞURARE [NOU]
 9. ÎNSCRIEREA ELEVILOR ŞI A MENTORILOR
  a) Cum se înscriu elevii în concurs?
  b) Cine face înscrierea elevilor în concurs?
  c) Câţi mentori se pot înscrie într-o unitate de învăţământ?
  d) Care sunt îndatoririle mentorului înainte și în timpul concursului?
  e) Ce trebuie să facă mentorul după încheierea concursului?
 10. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI COMPER:
  a) Care sunt etapele concursului?
  b) Subiecte de concurs şi grilele de raspuns
  Pentru Clasa Pregătitoare
  Pentru Clasele I-VIII
  c) Cine elaborează modelele de subiecte de concurs?
  d) Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise?
  e) Cum descărcăm şi printăm (listăm) subiectul de concurs?
  f) Cum descărcăm de pe site grilele de răspunsuri?
  g) Care sunt obligaţiile elevilor participanţi la etapele semestriale?
  h) Care este timpul de lucru?
  i) Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale?
  PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
  PENTRU CLASELE I-VIII
  j) Cum se desfăşoară etapa naţională? (doar pentru clasele I-VIII)
 11. PREMIEREA ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE:
  a) Premii pentru elevi
  b) Premii pentru cadrele didactice
  c) Premii pentru unităţile şcolare
   – Revenire la sumar
  2
  A. GENERALITĂŢI
 12. DATE STATISTICE 
  Număr elevi înscriși la ambele secţiuni: peste 630.000; număr profesori
  organizatori (mentori): peste 30.400; număr școli partenere înscrise: peste 4400.
 13. SCOPUL 
  Evaluarea competentelor matematice și de comunicare în limba română, precum şi
  obişnuinţa cu situaţii de concurs.
 14. PARTICIPANŢI 
 • Elevi din clasa pregătitoare și clasele I-VIII din unităţile de învăţământ
  preuniversitar de stat şi private din ţară, din mediul urban şi rural și din alte ţări în care se
  predă în limba română – participanţi la Concursul Comper pentru elevi, secţiunile
  Comunicare în limba română și Matematică;
 • Profesori din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și privat din România –
  participanţi la Concursul Comper pentru cadre didactice.
 1. MODALITĂŢI 
 • Utilizarea site-ului oficial al concursului www.concursurilecomper.ro;
 • Evaluarea şi ierarhizarea performanţelor obţinute de elevi la Concursul COMPER;
 • Utilizarea calculatorului şi internetului de către elevi, pentru etapa on-line, pentru
  documentare şi ca suport de învăţare;
 • Publicarea de articole, referate, cărţi şi lucrări ştiintifice din domeniul didacticii,
  specialităţii şi managementului educaţional, culegeri/ghiduri/îndrumătoare metodice şi auxiliare şcolare (pe suport electronic şi tipografic) cu ISSN și/sau ISBN şi descriere CIP, în
  condiţiile respectării Legii drepturilor de autor (cu contract de editare şi plată de drepturi de
  autor);
 • Multiplicarea jocurilor, a materialelor didactice şi a soft-urilor educaţionale în
  specialitate, în condiţiile respectării Legii drepturilor de autor (cu contract de editare şi plată
  de drepturi de autor);
 1. ORGANIZATORI 
  Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
  Naţionale (MECTS), cu aprobarea nr. 419/ 13.06.2016.
 2. PARTENERI 
  Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), Uniunea Scriitorilor din România
  (USR), Editura Cartea Românească.
  3
  B. CONCURSURILE PENTRU ELEVI, CLASELE 0-VIII
  Participarea la Concursul COMPER se desfăşoară sub semnul FAIR PLAY-ului
  tuturor participanţilor implicaţi. Recomandăm totuși directorilor unităţilor şcolare şi
  comitetelor de părinţi desemnarea unui supraveghetor neutru!
 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE 
  În unităţile şcolare de stat şi private, la nivel de clasă sau grupuri de clase, în afara
  programului obligatoriu.
 4. DATELE DE DESFĂŞURARE 
  ETAPA JUDEŢEANĂ I
  ComPer-Comunicare: 23 ianuarie 2020
  ComPer-Matematică: 30 ianuarie 2020
  ETAPA JUDEŢEANĂ II
  ComPer-Comunicare: 12 martie 2020
  ComPer-Matematică: 19 martie 2020
  ETAPA III – NAŢIONALĂ (Doar pentru clasele I-VIII)
  ComPer-Comunicare: 14 mai 2020
  ComPer- Matematică: 21 mai 2020
 5. ÎNSCRIEREA ELEVILOR ŞI A MENTORILOR 
  a) Cum și când se înscriu elevii în concurs? 
  Înscrierea în concurs a elevilor se face on-line, pe site-ul www.concursurilecomper.ro
  incepand cu data de 1 decembrie 2019.
  La înscrierea on-line Mentorul va primi automat din partea Organizatorului un număr de
  cod unic, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), atât pentru el
  personal cât şi pentru fiecare elev înscris în concurs. Aceste coduri sunt vizibile în conturile
  mentorilor, în secţiunea „contul meu” -> „date personale” / „lista elevi”.
  NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE pentru elevi şi cadre
  didactice.
  Elevii înscrişi la Etapa judeteana I sunt înscrişi automat şi la Etapa judeteana II. Pentru
  Etapa judeteana II vor fi înregistraţi numai elevii care participă pentru prima dată la concurs
  (nu au participat şi la Etapa judeteana I).
  Pentru etapa naţională înscrierea în concurs se face în mod automat de către Organizator
  şi va fi comunicată participanţilor odată cu afişarea rezultatelor de la Etapa judeteana II. La
  această etapă naţională concurează primii 500 de elevi ierarhizaţi în funcţie de punctajele
  cumulate obţinute la paşii anteriori, pe fiecare clasă de studiu şi pe fiecare disciplină de
  concurs.
  b) Cine face înscrierea elevilor în concurs? 
  Înscrierea în concurs a elevilor se face de către mentor – cadrul didactic care se implică
  în organizarea concursului, cu acordul părinţilor / tutorilor și în baza Contractului de
  Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER între unitatea de învăţământ în care
  activează mentorul/mentorii şi Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45.
  4
  Mentorul va încărca on-line, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfășurarii etapei de
  concurs, semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ și reprezentantul comitetului
  de părinţi, Contractul de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER între
  unitatea de învăţământ în care activează şi Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45.
  Contractul de Parteneriat, semnat și ștampilat de către Organizator, va fi descărcat de pe
  site-ul www.concursurilecomper.ro.
  Contractul de Parteneriat, semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ și
  reprezentantul comitetului de părinţi, va fi scanat și încărcat (upload-at) în format
  doc/docx/pdf/jpg/odt/bmp/png/tiff pe site-ul www.concursurilecomper.ro în secțiunea
  CONTUL MEU –> ȘCOLI și va putea fi vizualizat de către toți mentorii din aceeași unitate
  școlară.
  Pentru aceeaşi unitate de învăţământ, chiar dacă sunt mai mulţi mentori, se încheie un
  singur Contract de Parteneriat.
  Neexpedierea Contractului de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER
  între unitatea de învăţământ în care activează mentorul/mentorii şi Fundaţia pentru Ştiinţe şi
  Arte Paralela 45, în termenul prevăzut de Regulament, exclude participarea la concurs.
  c) Câţi mentori se pot înscrie într-o unitate de învăţământ? 
  Într-o unitate de învăţământ se pot înscrie unul sau mai mulţi mentori. Un mentor poate
  înscrie în principiu minimum 10 participanţi din clasa/clasele la care predă şi poate afilia elevi
  din alte clase, cu condiţia să aparţină aceleiaşi unităţi de învăţământ.
  d) Care sunt îndatoririle mentorului înainte și în timpul concursului? 
  Mentorul prezintă elevilor, precum şi directorului unităţii şcolare, Regulamentul de
  desfăşurare a concursului precum şi sistemul de premiere.
  Mentorul oferă părinţilor sau tutorilor informaţii legate de desfăşurarea concursului.
  Mentorul ia cunoştinţă de intenţia părinţilor de participare a elevilor la concurs şi
  înscrie participanţii doritori în concurs conform Regulamentului.
  Mentorul face cunoscute participanţilor modelele de teste de tip Comper publicate
  pe site-ul www.concursurilecomper.ro în secțiunea PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE –>
  ARHIVĂ SUBIECTE.
  Mentorul face cunoscut participanţilor faptul ca subiectul propriu-zis de concurs va fi
  un test la prima vedere.
  Mentorul distribuie elevilor, înaintea începerii probei de concurs, GRILELE PENTRU
  RASPUNSURI pe care le-a descărcat din timp de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
  Mentorul care a înscris elevi de la clasele I-VIII:
 • detaliază concurenţilor modalitatea de rezolvare a subiectului şi de completare a
  grilelor de raspuns.
 • face cunoscut participanţilor faptul că grila de concurs se va completa citeţ, vizibil,
  fără ștersături.
 • se va asigura că toți participanţii folosesc numai grilele de răspunsuri descărcate de
  pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
  Mentorul care a înscris elevi de la clasa pregătitoare se va asigura ca elevii să aibă
  asupra lor, în ziua concursului: fișa de concurs, pix cu pastă albastră, creioane colorate,
  carioci.
  Mentorul, cu acordul conducerii şcolii, va stabili la liberă alegere ora de desfăşurare
  propriu-zisă a concursului, pe care o va comunica din timp participanţilor şi o va afişa la
  avizierul şcolii.
  5
  e) Ce trebuie să facă mentorul după încheierea concursului? 
  La încheierea concursului mentorul preia grilele de concurs pentru răspunsuri / fișele
  elevilor de la clasa pregătitoare și le depune la secretariatul școlii într-un plic sigilat pe care va
  înscrie clasa, disciplina de concurs și numele mentorului.
  După concurs mentorul va descărca din contul său de mentor de pe site-ul
  www.concursurilecomper.ro baremele de corectare pe care le va prezenta directorului unităţii.
  EVALUAREA RĂSPUNSURILOR conform baremului de corectare se va face de
  către o comisie formată din mentor, un coleg de catedră, directorul unităţii de învăţământ și
  un reprezentant al părinţilor desemnat de comitetul de părinţi.
  DE REŢINUT !
  Dupa încheierea procesului de evaluare, fiecare mentor va intra pe site-ul
  www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute
  de elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut,
  ediției și etapei curente.
  Fiecare mentor trebuie să introducă rezultatele elevilor de la clasa pregătitoare în termen
  de maximum 14 zile de la data desfășurarii concursului.
  Rezultatele elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura introducerii
  rezultatelor de către mentori și vor putea fi vizualizate în pagina Rezultate elevi din meniul
  principal al mentorului.
  Neintroducerea rezultatelor elevilor face imposibilă descărcarea adeverinţelor și
  diplomelor de participare la concurs pentru mentori și celelalte cadre didactice
  organizatoare.
  Dupa încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant
  subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.
 1. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI COMPER:
  a) Care sunt etapele concursului? 
  Etapa de iniţiere şi antrenament
  Modelele de subiecte tip COMPER sunt postate pe site-ul oficial al concursului la
  secțiunea PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE –> ARHIVĂ SUBIECTE, servind ca modele de
  rezolvare.
  Etapele competiţionale propriu-zise, constând în:
 • Etapa judeteana I, de evaluare sumativă stadială (pentru fiecare an de studiu şi
  disciplină de concurs): desfăşurată la sfârşitul semestrului I, în sistem clasic, la nivel
  local, în cadrul clasei (etapa semestrială I), conform PROGRAMEI DE
  CONCURS disponibilă pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
 • Etapa judeteana II, de evaluare sumativă finală (pentru fiecare an de studiu şi
  disciplină de concurs): desfăşurată la sfârşitul semestrului II, în sistem clasic, la
  nivel local, în cadrul clasei (etapa semestrială II), conform PROGRAMEI DE
  CONCURS disponibilă pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
 • Etapa naţională, TIP OLIMPIADĂ, de evaluare la nivel naţional: desfăşurată la
  sfârşitul anului şcolar, după finalizarea etapei judetene II (DOAR PENTRU
  CLASELE I-VIII!).
  DE REŢINUT!
  Neparticiparea la Etapa județeană I nu atrage interdicţia participării la Etapa judeteana II!
  6
  b) Subiecte de concurs şi grilele de răspuns 
  Pentru Clasa Pregătitoare: 
  Concursul propune copiilor completarea unei fișe de activităţi integrate (inter- și
  transdisciplinare), cu 9 itemi formulaţi în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al
  curriculum-ului clasei pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui
  semestru.
  La ora când începe concursul, mentorul va distribui fiecărui copil fișa de concurs
  completată cu numele copilului și, fără a depăși timpul de concurs indicat pe fișă, va citi
  întrebările pe rând, asigurându-se că acestea au fost înţelese și va aștepta copiii să rezolve
  cerinţele de la fiecare punct al fișei, procedând astfel până la sfârșitul testului. Este
  recomandabil ca toţi copiii să termine testul.
  Fișele de concurs sunt color, cu un design plăcut, ilustraţii semnificative și vizibile, cu
  indicaţii clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul mentorului va fi minimal.
  Pentru Clasele I-VIII: 
  Subiectele de concurs pentru Etapa judeteana I şi Etapa judeteana II vor conţine
  un număr de 18 întrebări.
  Continuţul acestor teste va fi structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi
  progresivă: STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor
  prevăzute de programele școlare şi EXCELENŢĂ (2 întrebări) – cu grad de dificultate
  specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER-MATEMATICĂ, cât şi
  pentru secţiunea COMPER-LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.
  Subiectul de concurs pentru etapa naţională va conține 18 întrebări și va fi
  structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi progresivă: STANDARD (16 întrebări) –
  cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare şi
  EXCELENŢĂ (2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru
  secţiunea COMPER-MATEMATICĂ, cât şi pentru secţiunea COMPER-LIMBA ȘI
  LITERATURA ROMÂNĂ.

c) Cine elaborează modelele de subiecte de concurs? 
Subiectele de concurs pentru toate etapele concursului vor fi alcătuite de către mentorii
implicaţi în desfăşurarea concursului şi avizate de Comisia Ştiinţifică a concursului
COMPER, compusă din cadre didactice cu experienţă recunoscută.
d) Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise? 
Subiectele de concurs propriu-zise (câte unul pentru fiecare disciplină de concurs) vor fi
postate pentru descărcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro în seara dinaintea
concursului la ora 20 şi ele pot fi vizualizate şi descărcate numai de către mentor.
Mentorul are obligaţia să facă cunoscut subiectul de concurs la ora fixată pentru concurs.
Subiectele vor deveni publice (prin afişare pe site) numai după susţinerea etapei de concurs.
e) Cum descărcăm şi printăm (listăm) subiectul de concurs? 
Pentru a descărca subiectul de concurs parcurgeţi următorii paşi, după logarea în cont:
1) accesați disciplina de concurs dorită;
2) accesaţi secţiunea „Ediția curentă –> Etapa curentă –> Subiecte de concurs”;
3) faceţi click pe subiectul pe care doriţi să îl descărcaţi;
7
NOTĂ: pentru a viziona şi descarca subiectul dorit trebuie să aveţi instalat în calculator
Adobe Reader. În cazul în care nu îl aveti instalat puteti să îl descărcaţi gratuit de la adresa
http://get.adobe.com/reader/.
4) salvaţi fișierul cu subiectul selectat sau deschideţi-l automat cu Adobe Reader;
NOTĂ: pe unele calculatoare care au deja instalat Adobe Reader fișierul va fi deschis
automat într-o altă pagină a browserului;
5) după ce subiectul a fost descărcat şi deschis cu Adobe Reader faceţi click pe iconiţa
ce reprezintă o imprimantă sau apăsaţi simultan tasta „CTRL” şi „P”;
6) selectaţi imprimanta la care doriţi să listaţi subiectul şi apăsați butonul „OK”.
f) Cum descărcăm de pe site grilele de răspunsuri? 
Grilele de răspunsuri pentru fiecare elev (clasele I-VIII) și disciplină sunt disponibile în
conturile mentorilor.
Mentorii au posibilitatea de a lista pentru elevii participanţi toate grilele de răspunsuri
pentru fiecare disciplină, logându-se în contul de mentor și accesând secțiunea „Ediția
curentă –> Etapa curentă –> Grile de răspunsuri pentru elevi”.
g) Care sunt obligaţiile elevilor participanţi la etapele semestriale? 
La concurs, fiecare elev participant din clasa pregătitoare va avea asupra sa: fișa de
concurs, pix cu pastă albastră, creioane colorate, carioci.
Fiecare elev participant din clasele I-VIII va avea asupra sa: foaia cu subiectul de
concurs extras de pe site, grila de răspunsuri, pix cu pastă neagră sau albastră.
Participantul la concurs va bifa pe grila de concurs cu pix cu pastă neagră sau albastră
varianta de răspuns considerată corectă.
Bifarea a două sau mai multe răspunsuri la o singură întrebare va duce la punctarea cu
0 puncte a itemului respectiv.
De asemenea, participantul la concurs va completa în grila de concurs caseta „Date elev”.
h) Care este timpul de lucru? 
Pentru etapele semestriale:
 la clasa pregătitoare: 50 de minute;
 la clasele I-VIII: 90 de minute.
Pentru etapa naţională: 120 de minute.
i) Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale? 
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
Evaluarea performanţelor obţinute de elevii clasei pregătitoare la concursul COMPER
se realizează în funcţie de standardele de programă specifice clasei pregătitoare.
Baremul de corectare (grila oarbă) va fi postat pentru descărcare pe site-ul
www.concursurilecomper.ro a doua zi după desfășurarea concursului și după sigilarea
grilelor cu răspunsuri, la ora 7.
Baremul poate fi vizualizat şi descărcat numai de către mentor. Baremul devine
public, prin afișare pe site-ul concursului, la 3 zile după desfășurarea concursului.
Punctajul maxim care se poate obţine va fi specificat pe fișa de concurs, pentru fiecare
subiect în parte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, corespunzător
notei 10/calificativului FB, astfel: Premiul 1 pentru 91-100 puncte, Premiul 2 pentru 81-90
puncte, Premiul 3 pentru 71-80 puncte, Menţiune pentru 61-70 puncte.
Evaluarea răspunsurilor conform baremului de corectare se va face în a doua zi după
concurs de către o Comisie de Evaluare formată din mentor, un coleg de catedră, directorul
8
/directorul adjunct al unităţii de învăţământ și un reprezentant al părinţilor desemnat de
comitetul de părinţi (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare).

În urma evaluării se va încheia un Proces verbal în care vor fi specificate următoarele:
concursul (Comper-Comunicare / Comper-Matematica), numele membrilor comisiei de
evaluare, numărul de fișe evaluate la fiecare clasă. Procesul verbal se va păstra în școală.
(model pe site)
Rezultatele obţinute în urma evaluării vor fi comunicate fiecărui elev în parte și totodată
i se va înmâna fiecărui elev participant fișa de concurs individuală pe care acesta o va
prezenta părinţilor/tutorilor. Rezultatele vor fi afișate la avizierul școlii, a doua zi după
concurs.
Eventualele contestaţii se vor rezolva în cadrul Comisiei de Evaluare care a efectuat
corectarea grilelor de răspunsuri, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
Dupa încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant
subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.
DE REŢINUT!
Dupa încheierea etapei de concurs, fiecare mentor va intra pe site-ul concursului
www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute
de elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut,
ediției și etapei curente.
Fiecare mentor trebuie să introducă rezultatele elevilor de la clasa pregătitoare în termen
de maximum 14 zile de la data desfășurarii concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe
site-ul concursului pe măsura introducerii rezultatelor de către mentori și vor putea fi
vizualizate în pagina Rezultate elevi din meniul principal al mentorului.
PENTRU CLASELE I-VIII 
Punctajele se vor înscrie pe grila de concurs pentru fiecare întrebare în parte, numărul
total de puncte fiind de 100, astfel:
Primele 16 întrebări (standard) sunt evaluate cu câte 5 puncte, iar ultimele două
întrebări (excelență) sunt evaluate cu câte 10 puncte.
Performanţele concurenţilor obţinute după fiecare etapă vor fi postate pe site-ul
www.concursurilecomper.ro.
Baremul de corectare (grila oarbă) va fi postat pentru descărcare pe site-ul
www.concursurilecomper.ro a doua zi după desfășurarea concursului și după sigilarea
grilelor cu răspunsuri, la ora 7.
Baremul poate fi vizualizat şi descărcat numai de către mentor. Baremul devine
public, prin afișare pe site-ul concursului, la 3 zile după desfășurarea concursului.
Punctajul maxim care se poate obţine va fi specificat pe fișa de concurs, pentru fiecare
subiect în parte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, astfel:

 • Premiul I pentru 95-100 puncte;
 • Premiul II pentru 85-94 puncte;
 • Premiul III pentru 75-84 puncte;
 • Menţiune pentru 65-74 puncte.
  Evaluarea răspunsurilor conform baremului de corectare se va face în a doua zi după
  concurs de către o Comisie de Evaluare formată din mentor, un coleg de catedră, directorul /
  directorul adjunct al unităţii de învăţământ și un reprezentant al părinţilor desemnat de
  comitetul de părinţi (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare).
  În urma evaluării se va încheia un Proces verbal în care vor fi specificate următoarele:
  concursul (Comper-Limba și literatura română / Comper-Matematică), numele membrilor
  comisiei de evaluare, numărul de fișe evaluate la fiecare clasă. Procesul verbal se va păstra în
  școală. (model pe site)
  9
  Rezultatele obţinute în urma evaluării vor fi comunicate fiecărui elev în parte și totodată
  i se va înmâna fiecărui elev participant fișa de concurs individuală pe care acesta o va
  prezenta părinţilor/tutorilor. Rezultatele vor fi afișate la avizierul școlii, a doua zi după
  concurs.
  Eventualele contestaţii se vor rezolva în cadrul comisiei de evaluare care a efectuat
  corectarea grilelor de răspunsuri, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
  Dupa încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant
  subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.
  DE REŢINUT!
  Dupa încheierea etapei de concurs, fiecare mentor va intra pe site-ul
  www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute
  de elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut,
  ediției și etapei curente.
  Fiecare mentor trebuie să introducă rezultatele elevilor de la clasa pregătitoare în termen
  de maximum 14 zile de la data desfășurarii concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe
  site-ul concursului pe măsura introducerii rezultatelor de către mentori și vor putea fi
  vizualizate în pagina Rezultate elevi din meniul principal al mentorului.
  j) Cum se desfăşoară etapa naţională? (doar pentru clasele I-VIII) 
  Participanţi. La această etapă naţională concurează primii 500 de elevi ierarhizaţi în
  funcţie de punctajele cumulate, obţinute la etapele anterioare, pe fiecare clasă de studiu.
  Lista cu primii 500 de participanţi, din fiecare clasă de studiu, va fi postată pe site-ul
  www.concursurilecomper.ro, după anunţarea performanţelor finale de la Etapa judeteana II.
  Probele de concurs se susțin în scris, ca și la etapele precedente.
  Subiectul de concurs pentru etapa naţională, pentru fiecare nivel de studiu, respectă
  programele şcolare în vigoare și conţine un număr de 18 întrebări. Primele 16 întrebări
  (standard) sunt evaluate cu câte 5 puncte, iar ultimele două întrebări (excelență) sunt evaluate
  cu câte 10 puncte.
  Timpul de lucru va fi de 120 de minute.
  Evaluare şi afişare. Evaluarea testelor tip grilă se va face în a doua zi după concurs de
  către o Comisie de Evaluare formată din mentor, un coleg de catedră, directorul / directorul
  adjunct al unităţii de învăţământ și un reprezentant al părinţilor desemnat de comitetul de
  părinţi (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare). Având în vedere că evaluarea se
  face în sistem grilă, nu se admit contestaţii.
  Punctajul maxim este de 100 de puncte.
  Ierarhizarea elevilor participanţi la etapa naţională, pe ani de studiu, va fi postată pe
  site-ul www.concursurilecomper.ro, la cel mult două săptămâni după desfăşurarea probei.
 1. PREMIEREA ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE: 
  a) Premii pentru elevi: 
 • „Diplomă de participare” cu specificaţia Premiul I, Premiul II, Premiul III sau
  Menţiune pentru toţi concurenţii de la Clasa Pregătitoare. Aceste diplome se descarcă de pe
  site, din contul mentorilor.
 • „Diplomă de participare” cu specificaţia Premiul I, Premiul II, Premiul III sau
  Menţiune pentru toţi concurenţii claselor I-VIII. Aceste diplome se descarcă de pe site, din
  contul mentorilor.
 • „Diplomă de Merit” la Etapa Naţională (pentru locul I, II, III și Menţiune), după cum
  urmează: „Meritul competenţă de comunicare în limba română”, „Meritul competenţă
  matematică”. Aceste diplome vor fi expediate de organizator și completate de catre mentori.
  10
  b) Premii pentru cadrele didactice: 
 • Diplomă de participare „Competenţă şi Performanţă Şcolară” însoţită de adeverinţă
  de organizator de concurs școlar naţional (pentru mentori şi directori din mediul urban şi
  rural, din învăţământul de stat şi privat). Aceste diplome si adeverinţe se descarcă de pe site,
  din contul mentorilor.
 • Adeverinţă de membru în Comisia de Evaluare a Concursului Școlar Naţional de
  Competenţă și Performanţă COMPER, pentru toţi membrii comisiei de evaluare care s-au
  ocupat de corectarea lucrărilor etapelor semestriale. Această adeverinţă se va descărca de pe
  site, din contul mentorilor.
 • Diplomă de participare „Profesorul anului” conferită profesorilor ai căror elevi s-au
  clasat pe primele trei locuri la nivel naţional, la fiecare disciplină de concurs. Aceste diplome
  se descarcă de pe site, din contul mentorilor.
 • Mentorii participanţi la Etapa judeteana I și Etapa judeteana II a Concursurilor
  Comper au posibilitatea de a genera, din contul de mentor, adeverinţe de organizator și/sau
  evaluator pentru alte cadre didactice care au participat (indirect) la organizarea concursului
  (director, director adjunct, membru al comisiei de evaluare, profesor organizator la nivel de
  clasă, supraveghetor).

c) Premii pentru unităţile şcolare: 

 • Diplomă „Competenţă şi Performanţă Şcolară” (acordate unităţilor școlare din
  mediul urban şi rural, din învăţământul de stat şi privat, participante la concurs). Aceste
  diplome se descarcă de pe site, din contul mentorilor.
  Prin înscrierea la concursul COMPER, participanţii (elevi şi profesori) sunt de
  acord cu prevederile prezentului Regulament.
  FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45