Meniu Închide

Comorile condeiuluihttps://comorilecondeiului.wordpress.com


Regulament

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
CONCURSULUI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
„COMORILE CONDEIULUI”
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Ediția a V-a

PREZENTARE GENERALĂ:
Art. 1 Concursul județean de limba şi literatura română „COMORILE CONDEIULUI” se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexa 1 la Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/10.01.2012.
Art. 2 Concursul este structurat pe o secțiune:
Concurs de limba şi literatura română
Art. 3 La concurs participă elevii claselor a II-a, a III-a, a IV-a din judeţul Constanţa
Concursul de specialitate se desfăşoară numai cu participarea directă a elevilor pentru fiecare nivel de studiu (clasele a II-a, a III-a, a IV-a).
Art. 4 Participarea elevilor
Etapa la nivel de școală – participă elevi pentru fiecare nivel de studiu
Etapa la nivel de cerc pedagogic– participă elevii, pentru fiecare nivel de studiu, care s-au calificat la etapa pe școală, numărul lor reprezentînd 6 x numărul de clase participante, pe nivel de clase, în fiecare unitate școlară, în ordinea descrescătoare a punctajelor, dar nu mai puţin de 90 de puncte.
Etapa judeţeană – participă elevii, pentru fiecare nivel de studiu, care au obţinut minim 90 puncte la etapa anterioară
Art. 5 Timpul de desfăşurare a probei scrise este de 2 ore (120 min.)
Art. 6 Comisia de organizare şi evaluare, etapa pe școală, va fi formată din:

REPORT THIS AD

-Președinte – profesorul coordonator de la nivelul fiecărei unități de învățământ
-Membri:
profesorii asistenți (în funcție de numărul de elevi participanți)
profesorii evaluatori stabiliţi la nivelul şcolii, în funcție de numărul de elevi participanți
directorul unității școlare va emite o decizie comună (coordonator, echipă de organizare, evaluatori, supraveghetori, comisie de contestații)
Art. 7 Comisia de organizare și evaluare, etapa pe cerc pedagogic  va fi formată din:

-Preşedinte – metodist sau responsabil cerc pedagogic
-Membri:
profesorii asistenți (în funcție de numărul de elevi participanți)
profesorii evaluatori, (în funcție de numărul de elevi participanți)
 directorul unității școlare unde se desfășoară această etapă va emite o decizie comună (coordonator, echipă de organizare, evaluatori, supraveghetori, comisie de contestații)
Art. 8 Comisia județeană de organizare și evaluare va fi formată din:
-Președinte: inspector școlar de specialitate sau prof. metodist desemnat
-Membri:
Comisia de organizare – profesori metodiști sau membri în Consiliul consultativ al profesorilor pentru învăţământul primar, directorii unităților de învățământ în care se desfășoară competiția
Comisia de evaluare – câte 2 profesori evaluatori/an de studiu pentru maxim 30 de lucrări, cu condiția să nu aibă elevi participanți
directorul unității școlare unde se desfășoară această etapă va emite o decizie comună (coordonator, echipă de organizare, evaluatori, supraveghetori, comisie de contestații)
Art. 9 Perioada de desfășurare:
Etapa la nivel de școală – 20 ianuarie 2018;
Etapa la nivel de cerc metodic – 17 martie 2018, în unităţile de învățământ desemnate la nivelul fiecărui centru metodic din judeţ;
Etapa judeţeană – 5 mai 2018, în Şcoala Gimnazială Nr.29 „Mihai Viteazul” Constanţa şi Şcoala Gimnazială Nr.38 „Dimitrie Cantemir” Constanţa;
Art. 10 Realizarea și evaluarea subiectelor.
La toate etapele concursului, subiectele vor fi întocmite de către comisia judeţeană de organizare și evaluare a concursului.
Etapa pe școală – lucrările scrise ale candidaților vor fi evaluate la nivelul şcolii.
Etapa pe cerc pedagogic – lucrările scrise ale candidaților vor fi evaluate de comisia din cercul pedagogic de organizare și desfășurarea a concursului
Etapa județeană – lucrările scrise ale candidaților vor fi evaluate de comisia județeană de organizare și evaluare de la nivelul județului.
Nu se admite înlocuirea elevilor care nu pot participa din diferite motive.
Art. 11 Contestațiile
La toate etapele concursului rezolvarea contestațiilor se va face de către comisia numită prin decizie.
Reevaluarea lucrărilor se face conform baremelor afișate.
Se contestă doar lucrarea proprie.
NU se acceptă vizualizarea lucrărilor de către alte persoane decât evluatorii.
Rezultatele fiecărei etape se trimit către comisia de organizare după rezolvarea contestațiilor, în aceeași zi, până la ora 18.00.
Art. 12 Premierea
La toate etapele ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Modul de acordare a premiilor este reglementat de Art. 54 al Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare
Art. 13 Precizări:
Fiecare cadru didactic îndrumător al elevilor participanţi la concurs, indiferent de etapă, va face parte din comisia de supraveghere şi evaluare. Profesorii care, din motive obiective, nu pot participa, vor găsi un cadru didactic înlocuitor.
Fiecare cadru didactic îndrumător are obligaţia de a informa corect copilul cu privire la
calificarea în etapa superioară. Nu se admit înlocuiri ulterioare ale elevilor calificaţi şi modificări de liste.
Promovarea unei etape conduce la calificarea în etapa imediat superioară.
Cadrul didactic îndrumător își asumă responsabilitatea față de părinți, elevi, în cazul nerespectării termenelor de înscriere a elevilor, în cazul comunicării inexacte a datelor privind locația, ora, precum și alte aspecte privind desfășurarea concursului.
În timpul concursului elevii NU vor avea asupra lor telefoane mobile sau smartwatch (ceasuri inteligente).
Elevii vor utiliza stiloul cu cerneală albastră. NU se vor folosi picul şi pixurile de tip frixion.
Este interzisă fotografierea lucrărilor de către elevi sau cadre didactice. Încălcarea acestei prevederi duce la anularea lucrării.
Art.14
BIBLIOGRAFIE
Manualele pentru disciplina Comunicare în limba română Limba şi Literatura Română din Catalogul manualelor școlare valabile pentru anul școlar 2017-2018.
CONȚINUTURI
Clasa a II-a
Etapa pe școală:
Textul. Titlul. Autorul. Dialogul
Formularea unei păreri
Textul literar
Cartea – cuprinsul unei cărți
Text narativ
Textul liric
Alfabetul limbii române (litere mici și mari de mână, grupuri de litere)
Silaba. Cuvântul. Propoziţia/enunţul.
Ortografie. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin: consoana m înainte de b şi p, diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie), literele â sau î, x. Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a, la/ l-a.
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza unor imagini sau întrebări
Punctuația
Etapa pe cerc pedagogic:
Textul. Titlul. Autorul. Dialogul (Iniţierea, *menţinerea şi încheierea unui dialog)
Formularea unei păreri
Textul literar
Text narativ
Textul liric
Alfabetul limbii române (litere mici și mari de mână, grupuri de litere)
Punctuația
Silaba. Cuvântul. Propoziţia/enunţul
Ortografie. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin: consoana m înainte de b şi p, diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie), literele â sau î, x. Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a.
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza unor imagini sau întrebări
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate. Repovestirea pe scurt a unor întâmplări auzite sau citite
Etapa judeţeană:
Textul. Titlul. Autorul. Dialogul
Formularea unei păreri
Textul literar
Cartea – cuprinsul unei cărți
Text narativ
Textul liric
Alfabetul limbii române (litere mici și mari de mână, grupuir de litere)
Punctuația
Silaba. Cuvântul. Propoziţia/enunţulOrtografie. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin: consoana m înainte de b şi p, diftongii oa, ea,
ia, ie, ua, uă (fără terminologie), literele â sau î, x. Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a.
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza unor imagini sau întrebări
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate. Repovestirea pe scurt a unor întâmplări auzite sau citite.
Clasa a III-a
Etapa pe școală:
Cartea ( actualizare: aşezarea textului în pagină). Cuprinsul. Tipuri de litere de tipar
Textul literar
Textul narativ
Comunicarea orală. Componentele comunicării orale.
Comunicarea prin imagini
Dialogul. Formule de prezentare, permisiune, solicitare
Propozitia. Delimitarea cuvintelor în propoziții. Semnele de punctuație. Intonarea propozițiilor
Cuvântul. Silaba. Despărțirea in silabe
Sunetul și litera. Vocale și consoane
Cuvinte cu înțeles asemănător / opus
Așezarea corectă a textului în pagină a caietului
Formularea de întrebări și răspunsuri
Formularea ideilor principale. Planul simplu de idei
Așezarea corectă în pagină a textului în versuri
Scrierea corectă a: cuvintelor care au m înainte de b și p, numai/ nu mai, odată/ o dată, sa / s-a, săi / să-i, la / l-a
Cuvântul – parte de vorbire
Substantivul – fel, număr
Adjectivul – acordul adjectivului cu substantivul
Etapa pe cerc pedagogic:
Textul nonliterar
Scrierea corectă cu â și î
Pronumele personal – persoana și numărul
*La care se adaugă conţinuturile precizate pentru faza pe şcoală
Etapa judeţeană:
Verbul – persoana și numărul verbului
Scrierea corectă a: întruna/într-una, ia/i-a, iau/i-au,
*La care se adaugă conţinuturile precizate pentru faza pe şcoală şi cea locală
Clasa a IV-a
Etapa pe școală:
Textul literar
Textul narativ . Delimitarea textului în fragmente logice. Planul de idei.
Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ.
Personajul literar – trăsături fizice, trăsături morale.
Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea Scrierea imaginativă
Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/; n-am/n-are/n- aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie.
Cuvântul.Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare).
Cuvintele cu sens opus. Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit.
Despărţirea cuvintelor în silabe
Morfologie:Substantivul; Adjectivul; Verbul
Etapa pe cerc pedagogic:
Textul literar
Textul narativ . Delimitarea textului în fragmente logic. Planul de idei.
Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ.
Scrierea imaginativă. Organizarea textului scris.
Personajul literar – trăsături fizice, trăsături morale.
Textul nonliterar
Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/; n-am/n-are/n- aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie.
Cuvântul.Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus. Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit.
Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare
Morfologie:Substantivul; Adjectivul; Verbul; Pronumele;
Etapa judeţeană:
Textul literar
Textul narativ . Delimitarea textului în fragmente logice; planul de idei.
Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ.
Personajul literar – trăsături fizice, trăsături morale.
Scrierea imaginativă. Organizarea textului scris.
Textul nonliterar
Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/; n-am/n-are/n- aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie.
Cuvântul.Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător
Cuvintele cu sens opus. Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit.
Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare
Morfologie: Substantivul; Adjectivul; Verbul; Pronumele personal; Numeralul
Părți principale, părți secundare de propoziție
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE