Meniu Închide

Școala altfel

Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
1
Metodologie
de organizare a Programului național „Școala altfel”
Cap. I. Prevederi generale
Art. 1. Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare
în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia
fiecărei unități de învățământ, conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv.
Art. 2. „Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la
dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor
preșcolari/elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru
dezvoltarea acestor competențe și abilități. Programul național„Școala altfel” oferă un spațiu
de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste
creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi,
învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.
Art. 3. În perioada alocată Programului national „Școala altfel” vor fi facilitate activități
educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
a) transdisciplinaritate;
b) experiențiale/de învățare prin experiență;
c) proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale
și/sau operatori economici;
d) inovatoare pentru contextul în care sunt derulate;
e) bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul
educațional.
Art. 4. Obiectivele și activitățile proiectate și derulate în cadrul Programului național
„Școala altfel” vor răspunde intereselor copiilor preșcolari/elevilor și vor reflecta
preocuparea cadrelor didactice de a identifica soluții la provocările întâmpinate în
facilitarea dezvoltării competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale.
Art. 5. Obiectivele și activitățile proiectate și derulate în cadrul Programului național
„Școala altfel” vor fi relaționate cu preocupările copiilor preșcolari/elevilor și vor veni în
completarea experiențelor de învățare pe discipline, amplificându-le componenta de
dezvoltare socio-emoțională și legătura cu viața de zi cu zi. În baza experiențelor din cursul
programului național „Școala altfel”, cadrele didactice vor integra cele mai eficiente abordări
testate în cadrul acestui program în procesele de învățare pe tot parcursul anului școlar.
Art. 6. În implementarea programului național „Școala altfel” este esențială creșterea
gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de
învățare. Acest program este benefic pentru dezvoltarea în rândul acestora a competenței de
învățare și a abilităților socio-emoționale (recunoașterea și gestionarea emoțiilor,
Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
2
preocuparea manifestată față de alte persoane, stabilirea unor relații pozitive, luarea unor
decizii responsabile și gestionarea situațiilor provocatoare în mod constructiv).
Art. 7. (1) Activitățile cuprinse în Programul național „Școala altfel” vor fi
implementate/facilitate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice,
părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor nonguvernamentale locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ.
(2) În derularea activităților Programului național „Școala altfel”, cadrele didactice,
elevii și părinții vor identifica și valorifica resurse locale. Această abordare contribuie la
dezvoltarea creativității, abilităților de rezolvare a problemelor și a colaborării dintre cadre
didactice, elevi, părinți și comunitate.
(3) Pentru realizarea activităților decise, cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii
unităților de învățământ se vor asigura de existența resurselor necesare, având acces la
infrastructura și logistica școlii. În implementarea programului pot fi utilizate și resurse
extrabugetare.
(4) Indiferent de tipurile de activități organizate, cadrele didactice vor lua toate
măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității
acestora pe parcursul desfășurării activităților.
Art. 8. (1) În perioada alocată Programului național „Școala altfel” nu se organizează
cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ. Programul se va desfășura în
conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.
(2) Prin excepție de la prevederile alineatului (1), pentru învățământul profesional și
învățământul postliceal se pot organiza, în această perioadă, activități prevăzute în
curriculumul de specialitate, la stagiile de pregătire practică, urmărind și scopul
Programului național „Școala altfel”, prevăzut la art. 2 al prezentei metodologii.
Art. 9. Participarea la Programul național „Școala altfel” este obligatorie atât pentru
copiii preșcolari/elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ.
Art. 10. Activitățile din cadrul Programului național „Școala altfel” se pot realiza în
unitatea de învățământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la
siguranța elevilor.
Art. 11. Orice deplasare în afara unității de învățământ trebuie să aibă un pronunțat
caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (5
zile sau mai mult).
Art. 12. Prezenta metodologie va fi afișată la avizierul școlii sau într-un alt loc accesibil
pentru a putea fi consultată de cadre didactice, elevi, părinți și parteneri ai unității de
învățământ.
Art. 13. (1) În vederea îndeplinirii scopului Programului național „Școala altfel”,
inspectorii școlari vor oferi consiliere cadrelor didactice și echipelor de coordonare în
proiectarea activităților.
(2) Cele mai eficiente abordări testate în cadrul acestui program vor putea fi integrate
în procesele de învățare pe tot parcursul anului școlar.
Art. 14. Nerespectarea prezentei metodologii atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute
în Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în
Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
3
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, în vigoare.
Cap. II. Proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților din cadrul
Programului național „Școala altfel”
Art. 15. În vederea planificării activităților din cadrul Programului național „Școala
altfel”, până la data de 10 octombrie, se vor stabili:
a) echipa de coordonare a Programului național „Școala altfel”, alcătuită din
director/director adjunct, membri ai Consiliului Profesoral (cel puțin 1 membru din comisia
pentru întocmirea orarului), reprezentanți ai Consiliului Elevilor, reprezentanți ai
Comitetului de Părinți, consilierul educativ și/sau coordonatorul de proiecte, consilierul
școlar/mediatorul școlar;
b) calendarul de derulare a Programului național „Școala altfel”, care va cuprinde:
perioada de investigare a intereselor copiilor preșcolari/elevilor, perioada de alcătuire a
ofertei „Școala altfel”, perioada de desfășurare a programului și perioada de reflecție/analiză
a rezultatelor.
Art. 16. Componența echipei de coordonare și calendarul Programului național „Școala
altfel” vor fi analizate în cadrul Consiliului Profesoral și aprobate de Consiliul de
Administrație al unității de învățământ. La ședința consiliului profesoral vor fi invitați
reprezentanți ai Consiliului Elevilor și reprezentanți ai Comitetului de Părinți.
Art. 17. Echipa de coordonare a Programului național „Școala altfel” are următoarele
atribuții:
a) investigarea preocupărilor copiilor preșcolari/elevilor, stabilirea formei de
prezentare a propunerilor de activități pentru oferta din cadrul programului național
„Școala altfel”;
b) centralizarea propunerilor de activități (durată, număr optim de elevi-participanți,
spațiu și materiale necesare);
c) centralizarea opțiunilor elevilor/preșcolarilor;
d) întocmirea orarului;
e) programarea utilizării spațiilor și a altor facilități ale unității de învățământ;
f) monitorizarea desfășurării Programului național „Școala altfel”;
g) analiza rezultatelor Programului național „Școala altfel” și elaborarea raportului
sintetic.
Art. 18 . Proiectarea activităților din cadrul Programului național „Școala altfel” se va
realiza în patru etape:
a) investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor;
b) alcătuirea ofertei „Școala altfel” care cuprinde o gamă cât mai variată de activități
din care preșcolarii/elevii pot să aleagă;
c) înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activitățile Programului național „Școala
altfel” (colectarea opțiunilor copiilor preșcolari/elevilor privind activitățile la care vor să
participe dintre cele prezentate în oferta „Școala altfel”);
d) elaborarea detaliată a programului, pe baza opțiunilor individuale ale copiilor
preșcolari/elevilor.
Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
4
Art. 19 (1) Investigarea preocupărilor copiilor preșcolari/elevilor și stabilirea formei
de prezentare a propunerilor de activități pentru oferta din cadrul Programului național
„Școala altfel” se realizează astfel:
a) în prima etapă a proiectării programului național „Școala altfel”, echipa de
coordonare a programului, în colaborare cu educatorii/învățătorii/diriginții, va investiga,
colecta și centraliza preocupările preșcolarilor/elevilor (ex. „Ce face un avocat la lucru?”).
b) cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii unității de învățământ vor proiecta
activitățile Programului național „Școala altfel” în funcție de rezultatele investigației
realizate de echipa de coordonare.
(2). Alcătuirea ofertei programului național „Școala altfel” se realizează astfel:
a) cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii unității de învățământ vor fi informați
(prin afișarea la avizier, site, email, discuții etc.) cu privire la formatul de înscriere (forma de
prezentare) a activităților în oferta unității de învățământ pentru programul național „Școala
altfel” și preocupările identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor cu cel puțin 3
săptămâni înainte de termenul limită pentru elaborarea ofertei.
b) activitățile cuprinse în programul național „Școala altfel” vor fi proiectate de cadre
didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor,
autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale locale, ținând cont și de
resursele disponibile în unitatea de învățământ.
c) propunerile de activități pot fi înaintate și de către elevi, părinți sau parteneri ai
unității de învățământ, respectând calendarul și forma de prezentare agreate la nivelul
unității de învățământ. Activitățile propuse de elevi, părinți sau parteneri ai unității de
învățământ se vor desfășura în prezența și sub supravegherea cel puțin a unui cadru
didactic.
d) echipa de coordonare va centraliza activitățile educative propuse de cadrele
didactice, elevii, părinții sau partenerii unităților de învățământ și va elabora oferta de
activități a Programului național „Școala altfel”.
e) pentru activitățile care presupun costuri din partea părinților, unitatea de
învățământ va oferi în mod obligatoriu alternative gratuite.
(3) Înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activitățile Programului național „Școala
altfel” se realizează astfel:
a) învățătorul/dirigintele va prezenta copiilor preșcolari/elevilor și părinților oferta de
activități a programului național „Școala altfel” și va centraliza înscrierile individuale ale
acestora. Diriginții/învățătorii vor oferi elevilor/părinților clarificări – dacă e cazul – în
legătură cu activitățile cuprinse în oferta programului.
b) activitățile din programul național „Școala altfel” la care se înscriu elevii trebuie să
însumeze cel puțin numărul de ore la care aceștia ar fi participat într-o săptămână obișnuită
de școală.
(4) Orarul detaliat al programului național „Școala altfel” va fi elaborat de către
echipa de coordonare și instituit prin decizia Consiliului de Administrație.
(5)Cadrele didactice ale căror activități nu întrunesc numărul minim proiectat de copii
preșcolari/elevi înscriși vor participa și sprijini derularea celorlalte activități din unitatea de
învățământ.
Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
5
(6) Cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea
Programului național „Școala altfel”, conducerea unității de învățământ va comunica
inspectoratului școlar orarul programului.
(7) orarul programului național „Școala altfel” și distribuția copiilor preșcolari/elevilor
pe activități vor fi afișate în școală și comunicate elevilor și părinților cu cel puțin 2
săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul.
Cap. III Evaluarea/autoevaluarea învățării în cadrul programului„Școala altfel”
Art. 20. Evaluarea contribuției Programului național „Școala altfel” la dezvoltarea
competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale ale copiilor preșcolari/elevilor se
va realiza prin două modalități:
a) copiii preșcolari/elevii își vor autoevalua implicarea în activități și vor reflecta
asupra învățării în scris (chestionar, mesaje scrise) sau oral (reflecții de grup, focus grup),
ghidați de dirigintele/învățătorul clasei;
b) cadrele didactice vor evalua comportamentele de învățare individuale și de grup,
precum și schimbările de atitudini și/sau preocupări ale copiilor preșcolari/ elevilor prin
observare atât pe parcursul Programului național „Școala altfel”, cât și după încheierea
acestuia.
Art. 21. Modul de colectare și centralizare a feedback-ului și a reflecțiilor (observații,
noi soluții didactice identificate) este la alegerea cadrelor didactice din unitatea de
învățământ. Evaluarea se bazează pe profesionalismul și integritatea colectivului unității de
învățământ și dorința acestuia de a identifica și testa soluții pentru dezvoltarea armonioasă
a copiilor preșcolari/elevilor.
Cap IV. Monitorizarea și valorificarea rezultatelor programului național „Școala
altfel”
Art. 22. Directorul unității de învățământ va monitoriza prezența copiilor preșcolari/
elevilor și a cadrelor didactice la activitățile Programului național „Școala altfel”. Activitățile
educative aprobate se înscriu în condica de prezență a cadrelor didactice, absențele copiilor
preșcolari/elevilor se înscriu la rubrica Purtare din catalog.
Art. 23. În săptămâna planificată pentru desfășurarea Programului național „Școala
altfel”, inspectoratele școlare vor delega inspectori școlari pentru a monitoriza activitățile
organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului național „Școala altfel”.
Art. 24. În cadrul inspecțiilor școlare se va evalua participarea cadrelor didactice și a
copiilor preșcolari/elevilor la Programul național „Școala altfel”și respectarea prevederilor
prezentei metodologii.
Art. 25. Evaluarea programului național „Școala altfel” are ca scop identificarea unor
soluții practice și eficiente în dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale ale copiilor preșcolari/elevilor. Feedback-ul colectat și reflecțiile/observațiile
vor fi valorificate de cadrele didactice pentru a evalua relevanța și utilitatea activităților de
învățare desfășurate conform scopului enunțat al programului și pentru a le transfera pe
cele eficiente în activitatea de la clasă.
Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
6
Art. 26. La cel târziu trei săptămâni după încheierea Programului național „Școala
altfel”, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se vor analiza:
a) satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele
observate;
b) schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările
observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor;
c) nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile
de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfășurare a activității didactice;
d) soluții de adaptare a activităților experimentate în cadrul Programului național
„Școala altfel”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului școlar, în cadrul proceselor
educative organizate pe discipline școlare;
e) soluții de îmbunătățire a modului de organizare a Programului național „Școala
altfel” în următorul an.
Art. 27. La activitatea de analiză/reflecție din cadrul consiliului profesoral vor fi
invitați și reprezentanți ai elevilor și părinților, precum și ai altor instituții/organizații
nonguvernamentale implicate în activitățile de învățare din Programul național „Școala
altfel”. În urma acestei analize se va întocmi un raport sintetic al programului, care va oferi
informații privind prezența copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice la activități și
va evidenția reușitele, dificultățile, resursele și soluțiile identificate de unitățile de
învățământ pentru dezvoltarea de către preșcolari/elevi a competenței de învățare și a
abilităților socio-emoționale.
Art. 28. Ședința de analiză va fi condusă de directorul unității de învățământ, care va
asigura colectarea informațiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a
Programului național „Școala altfel” pe care îl va transmite ulterior către inspectoratul
școlar.
Art. 29. (1)La sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare vor include, în raportul
privind starea învățământului, un capitol referitor la programul național „Școala altfel”.
(3)Raportul sintetic va oferi informații privind prezența copiilor preșcolari/elevilor și
cadrelor didactice la activități și va evidenția dificultățile, resursele și soluțiile identificate de
unitățile de învățământ pentru exersarea de către preșcolari/elevi a competenței de învățare
și a abilităților socio-emoționale.
Cap. V. Diseminarea și recunoașterea exemplelor de bune practici identificate în
cadrul programului
Art. 30. Unitățile de învățământ sunt încurajate să promoveze activitatea și rezultatele
programului național „Școala altfel” în rândul părinților și publicului larg. Vor fi folosite
mijloace de promovare, precum prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al
partenerilor implicați în activități, informări/articole în mass-media locală sau centrală,
fotografii, filme.
Art. 31. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de
învățământ va selecta o activitate din cele desfășurate, cu care să participe la competiția
„Școala altfel” desfășurată la nivel județean/al municipiului București.
Art. 32. Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean/al municipiului
București, unitatea de învățământ va încărca, pe site-ul inspectoratului școlar, dosarul celei
Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
7
mai bune activități selectate, la rubrica dedicată competiției din cadrul Programului
național „Școala altfel”.
Art. 33. La nivel județean/al municipiului București, competiția își propune să
selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activități care s-au desfășurat în
cadrul programului național „Școala altfel” și s-au dovedit eficiente în dezvoltarea
competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale.
Art. 34. Selecția activităților se va face de către o comisie constituită la nivel
județean/al municipiul București, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar
printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului
București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ
al cadrelor didactice. Criteriile și modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat și
comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai
târziu de data de 10 octombrie. Termenul limită de trimitere a dosarelor activităților
selectate de fiecare școală este 16 iunie.
Art. 35. Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului școlar general,
componența comisiei de evaluare a dosarelor activităților primite de la unitățile de
învățământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile
stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public.
Art. 36. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare stabilite la nivelul
inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al
municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor
educaționali, din resurse proprii etc.
Art. 37. (1) Cele 10 activități desfășurate în cadrul Programului național „Școala altfel”
și selectate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București vor participa la competiția
organizată la nivel național, de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,
conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 1 aprilie.
(2) Premierea activităților se va realiza până la data de 1 octombrie a anului școlar
următor.
Art. 38. Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentei metodologii sunt definite
în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016
8
Anexă
La metodologie
GLOSAR

 1. A învăța să înveți reflectă abilitatea/competența de a te angaja în învățare și a
  persevera, a-ți organiza propriul demers de învățare, inclusiv prin gestionarea eficientă a
  timpului și a informațiilor, atât individual, cât și în grup. Această competență presupune
  conștientizarea propriilor procese și nevoi de învățare, identificarea oportunităților
  existente și abilitatea de a depăși obstacole pentru a învăța cu succes. Această competență
  include dobândirea, procesarea și asimilarea noilor cunoștințe și aptitudini, precum și
  identificarea și recurgerea la îndrumare și sprijin. Motivația și încrederea sunt esențiale
  pentru dezvoltarea competenței „a învăța să înveți”. Persoanele care au această competență
  sunt capabile să utilizeze și să aplice cunoștințele și experiențele anterioare într-o varietate
  de contexte: acasă, la locul de muncă, în instituții de învățământ și formare. (Education
  Council (2006) Recommendation of the European Parliament and the Council of Europe 18
  December 2006 on key competencies for lifelong learning (2006/962/EC)).
 2. Abilitățile socio-emoționale includ 5 arii de dezvoltare ale copiilor
  preșcolari/elevilor: autocunoaștere (abilitatea de a-și recunoaște emoțiile, gândurile și
  influența asupra comportamentului, de a auto-evalua punctele tari și de creștere precum și
  de a manifesta un nivel optim de încredere personală), autogestionare/autoreglare
  (abilitatea de a gestiona eficient propriile emoții, gânduri și comportamente incluzând
  managementul stresului, impulsurilor precum și auto-motivarea pentru îndeplinirea unor
  obiective personale și/sau de învățare), abilități sociale (înțelegerea perspectivei celuilalt,
  empatizarea cu persoane din diferite culturi, înțelegerea normelor sociale, cetățenești,
  comunitare și etice, valorizarea resurselor și sprijinului familiei, școlii și comunității),
  abilități de relaționare (abilitatea de a stabili și menține relații sănătoase și satisfăcătoare cu
  indivizi și grupuri, inclusiv abilitățile de comunicare clară, ascultare activă și de a cere și
  oferi sprijin), abilitatea de a lua decizii într-un mod responsabil (abilitatea de a face alegeri
  personale și privind interacțiunile sociale pe baza unor standarde etice, de siguranță, sociale,
  precum și evaluând realist consecințele diverselor acțiuni asupra bunăstării personale, a
  celorlalți și asupra mediului). (traducere a definiției date de Collaborative for Academic,
  Social, and Emotional Learning)
 3. Învățarea experiențială/prin experiență reprezintă o modalitate de învățare în
  care educatorul/învățătorul/profesorul îi implică pe copiii preșcolari/elevi în experiențe
  directe și procese de reflecție (analiză) pentru a crește nivelul de cunoștințe, a dezvolta
  abilități, atitudini și capacitatea acestora de contribui la binele comunității. În filozofia
  învățării prin experiență, prelegerea pe o anumită temă poate fi înlocuită cu experiențe
  diverse (jocuri de rol, vizite, interviuri, teatru forum, interacțiuni cu un anumit
  mediu/persoane/probleme, rezolvarea de probleme) și analiza/reflecția asupra
  comportamentelor și sentimentelor avute, asupra lecțiilor învățate și aplicațiilor în viața de
  zi cu zi (Ce s-a întâmplat? Cum v-ați simțit? Ce ați observat? Ce înseamnă asta? Cum se
  aplică în viața de zi cu zi? Ce comportament nou ați vrea să adoptați?). Ciclul învățării prin
  experiență (v. David Kolb) cuprinde 4 etape: experiența concretă, reflecția (analiza
  gândurilor, sentimentelor și observațiilor), conceptualizarea abstractă (formularea
  concluziilor/lecțiilor învățate) și experimentarea activă (aplicarea celor învățate în viața de
  zi cu zi/alte contexte). (Asociația pentru educație prin experiență).